HACCP, GHP i GMP

 • Czy wiesz już co oznacza pojęcie HACCP?

Pojęcie HACCP – to skrót z języka angielskiego: Hazard Analysis and Critical Control Point System oznaczający System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, opierająca się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega na zidentyfi kowaniu miejsc, w których mogą pojawić się zagrożenia i odpowiedniej reakcji podczas ich wystąpienia.

 • Czy wiesz, że z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, każde przedsiębiorstwo branży spożywczej musi mieć rozpoczęty proces wdrażania systemu HACCP? Czy wiesz, że w świetle polskiego prawa to przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produkowanej lub/i wprowadzanej do obrotu żywności?

Wdrażanie zasad systemu HACCP staje się obligatoryjne we wszystkich obszarach produkcji i przetwórstwa żywności, a także obrotu żywnością, od dnia członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r. W świetle obowiązującego nowego prawa na przedsiębiorcy produkującym lub wprowadzającym żywność do obrotu spoczywa obowiązek i pełna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 01, 63, 634 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz. U. 03, 6, 77) 

 • Czy wiesz jakim systemem jest HACCP

HACCP to system plastyczny, który dopasowuje się do każdego rodzaju prowadzonej działalności. W obiektach obrotu żywnością, a w szczególności małych sklepach spożywczych, nie ma elementu produkcji, a cały proces koncentruje się na przyjmowaniu produktów, ich odpowiednim magazynowaniu i oferowaniu do sprzedaży. Stąd też podejście do systemu HACCP powinno być nieco inne niż to ma miejsce w zakładach produkujących lub przetwarzających żywność. Początkowym etapem pozwalającym na rozpoczęcie wdrażania systemu HACCP jest opracowanie a następnie wdrożenie odpowiednich instrukcji i procedur.

 • Czy spotkałeś się z pojęciami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)?

Dobra Praktyka Produkcyjna jest to program sanitarny składający się z instrukcji, opisów procedur i zabiegów sanitarnych, które mają na celu wykluczenie tzw. zagrożeń wielopunktowych przy produkcji i przetwórstwie żywności. Dobra Praktyka Higieniczna jest to program sanitarny składający się z instrukcji, opisów procedur, zabiegów sanitarnych i szkoleń pracowników zatrudnionych przy obrocie żywnością. Instrukcje Dobrej Praktyki Higienicznej obejmują obszary decydujące o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności. Obok procesów mycia i dezynfekcji, stanu zdrowotnego i higieny osobistej pracowników – to także procesy przyjmowania i magazynowania towarów, usuwania odpadów i ścieków, zabezpieczenia przed szkodnikami, stan techniczny maszyn i urządzeń używanych w zakładzie, również zaopatrzenie zakładu w wodę, jego infrastruktura i lokalizacja. Instrukcje te powinny być opracowane oraz wdrożone w zakładzie przed rozpoczęciem wdrażania systemu HACCP.

 • Jak szkolimy?

Ideą szkoleń firmy jest jak największe zaangażowanie osób szkolonych w trakcie zajęć poprzez aktywną ich formę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewniamy wysoką jakość naszych usług poprzez:

  • umiejętność przekazywania wiedzy,
  • ciągłe uaktualnianie informacji zawartych w materiałach szkoleniowych,
  • indywidualne traktowanie każdego klienta,
  • zastosowanie technik dostosowanych swoim poziomem do możliwości percepcji uczestników.
 • Do kogo kierujemy ten kurs:

Kadry kierowniczej oraz pracowników firmy.

 • Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Dlatego iż system HACCP będzie efektywny w organizacji tylko wtedy, gdy istnieje zrozumienie jego celów i istoty wśród kierownictwa i pracowników.

 1. Podstawowe zadania prowadzone w zakresie systemu HACCP
  • Audytowanie oraz monitoring przedsiębiorstw w systemie HACCP
  • Szkolenia oraz doradztwo w systemie HACCP
  • Szkolenia związane z wdrożeniem Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych Wdrażanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej
  • Przedstawianie i omawianie zasad i wymagań GMP, GHP i HACCP wg wymagań prawnych w POLSCE i UE
  • Prowadzenie dokumentacji – procedury i instrukcje:
   • – Instrukcje GHP
   • – Instrukcje GMP
   • – Plan HACCP
   • – Materiały szkoleniowe
   • – Audytowanie
 • Doradzamy

Służymy pomocą we wszystkich etapach opracowywania i wdrażania systemu HACCP oraz GMP/GHP, a także teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu higieny.

 1. Podstawowe warunki jakie powinien spełniać zakład ubiegający się o akredytację HACCP
  • Wdrożyć system wg Normy 4512
  • Wdrożyć system wg normy ISO 9000/2000
  • Wdrożyć system wg normy ISO 9001