Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Sprawowanie obowiązków zewnętrznej służby BHP i ppoż.
  • Audyt i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowisk pracy, doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, kadry kierowniczej i pracowników
  • Szkolenia wstępne i okresowe
 3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zorganizowanych w zakładzie pracy
  • Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
 4. Instrukcje stanowiskowe BHP, instrukcje obsługi-użytkowania
 5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz dokumentowanie wypadków
  • Prowadzenie rejestrów wypadków i chorób zawodowych
  • Sporządzanie kart statystycznych GUS
 6. Doradztwo w zakresie planów modernizacji i przebudowy zakładów pracy, wdrażania nowych technologii i procesów produkcyjnych, użytkowanych urządzeń i instalacji.
 7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Doradztwo w zakresie wyposażenia w sprzęt, urządzenia pożarnicze oraz środki gaśnicze
 8. Reprezentowanie pracodawców w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i innymi organami nadzoru nad warunkami pracy
  • Przygotowanie wymaganych dokumentów, udzielenie odpowiedzi na stosowane przez nie środki prawne, udział w kontrolach w imieniu i w zastępstwie pracodawców